Onderwijs
30 september 2016 | door: Ruben van Dijken, Student

Bussemaker gaat weer met het onderwijs experimenteren

Vrijdag 30 september maakte minister Bussemaker van Onderwijs bekend dat ze een experiment wil opzetten waarin studenten hun opleiding per studiepunt kunnen betalen in plaats van per collegejaar.

"Het experiment flexibel studeren kan, zoals het er nu ligt, tot ongewenste effecten leiden"

 

Het idee hierachter is dat studenten die minder vakken volgen (vanwege bijvoorbeeld een studentenbestuur) ook minder collegegeld hoeven te betalen. Bussemaker verwacht dat zich hierdoor mogelijk meer jongeren zullen aanmelden voor hoger onderwijs, studenten tevredener zijn, er meer ontplooiingsmogelijkheden/keuzevrijheid zal zijn en minder schooluitval. Ook studentenvakbond LSVB heeft op dit experiment aangedrongen. Ik vind echter dat er wel wat haken en ogen aan het idee zitten.

 

Mijn eerste kritiekpunt is dat in het besluit en in de media niet wordt gekeken naar ambitieuze studenten die graag één of meer vakken extra doen in een collegejaar. Deze studenten moeten straks ook per studiepunt gaan betalen, terwijl een student nu nog een onbeperkt aantal vakken kan volgen tegen betaling van het wettelijk collegegeld.

 

In het experiment wordt het collegegeld berekend door het wettelijk collegegeld (ongeveer 2000 euro) te delen door 60 en te vermeerderen met 15 procent van dit breukdeel. Een (extra) vak van 7 studiepunten kost straks 270 euro. Dat zal zeker een drempel zijn om een extra vak naast het reguliere programma te volgen. Was een van de doelen van dit voorstel niet om juist meer ontplooiingsmogelijkheden/keuzevrijheid te geven aan studenten? Welke student zal nu nog eens vak van een andere faculteit gaan volgen? Is hier niet over nagedacht?

 

Er is wel degelijk nagedacht over studenten die extra vakken, in het besluit staat namelijk: “Een deelnemende student aan het experiment flexstuderen kan alsnog voor het oude systeem kiezen. In een studiejaar betaalt de deelnemende student niet meer dan het bedrag van het wettelijk collegegeld, vermeerderd met 15 procent van dat bedrag.” Deze twee zinnen staan in één artikellid. Daaruit lijkt afleidbaar dat er een soort hardheidsclausule is ingebouwd voor personen die meedoen aan het experiment, maar toch terug willen naar het oude systeem. Het is naar mijn mening niet zeker dat er ook een maximum komt in het eventuele wetsvoorstel straks. Daar is met geen woord over gerept. Ik dring er sterk op aan voor studenten die extra vakken doen het oorspronkelijke wettelijke collegegeld te blijven hanteren (en ook niet te verhogen met 15 procent). Op die manier wordt met dit nieuwe voorstel pas écht ontplooiingsmogelijkheid/keuzevrijheid gegeven: studenten die minder vakken kunnen volgen, hoeven minder te betalen en studenten die meer vakken volgen, kunnen dat doen zonder extra te betalen.

 

Mijn tweede kritiekpunt is: waar komt die 15 procent ineens vandaan bij de berekening van het collegegeld per studiepunt? In de toelichting wordt deze opslag van 15 procent gerechtvaardigd door te wijzen op de extra lasten voor de instellingen die aan deze wijze van collegegeldheffing verbonden zullen zijn. Dat getal komt uit de lucht vallen. Daarnaast krijgen zo ook de studenten die niet minder studiepunten volgen een collegegeldverhoging door de neus geboord.

 

Tot slot is er nog geen duidelijke oplossing gevonden voor de situatie dat een student zich voor 1 studiepunt inschrijft en op die manier toegang heeft tot alle onderwijssystemen. Bussemaker legt hier de bal bij de onderwijsinstellingen om met interne regels te komen.

 

Het is op zich best een goed idee, maar het kan nog wel verbeterd worden om mogelijke ongewenste effecten te voorkomen.

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Ruben van Dijken, Student
Bussemaker gaat weer met het onderwijs experimenteren - 30 september 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer