Europa
1 mei 2012 | door: László Andor, Eurocommissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Schrijf het Europese sociaal model niet zomaar af

Onze inspanningen moeten gericht zijn op het herdefiniëren van solidariteit en de modernisering van het sociaal model van Europa, zodat het in een nieuwe mondiale omgeving kan blijven functioneren.

"We moeten uit deze crisis komen met méér en niet minder sociale dialoog. "

Dankzij het sociaal model van Europa konden na de Tweede Wereldoorlog vele generaties opgroeien met de geruststellende belofte dat zij het beter zouden hebben dan hun ouders. In de huidige economische context is die belofte helemaal niet meer zo vanzelfsprekend, en volgens sommigen is ons sociaal model al dood. Ik vind deze uitspraak onverantwoord.

          

De discussie over de afbrokkeling van ons sociaal model is niet helemaal nieuw. Zij werd al aangekondigd in het kader van de globalisering en de demografische veranderingen. Geen van die drie mag ons engagement voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid of ons vermogen om op economisch vlak zowel open en dynamisch als maatschappelijke te zijn, ondermijnen. Vandaag moeten onze inspanningen gericht zijn op de modernisering van dat model, zodat het in een nieuwe mondiale omgeving kan blijven functioneren.

            

Pensioenstelsels

Het belangrijkste voorbeeld van die modernisering is wellicht de hervorming van de pensioenstelsels. In het naoorlogse Europa is het bouwen aan sociale zekerheid en het voorkomen van armoede onder ouderen een waar succesverhaal. Maar zonder hervormingen kunnen we niet garanderen dat de pensioenen op lange termijn voldoende hoog, duurzaam en gewaarborgd blijven. Om die reden heeft de Europese Commissie onlangs een witboek over pensioenen opgesteld, waarin richtsnoeren voor de hervormingsinspanningen van de lidstaten worden aangeboden en wetgevingsinitiatieven op EU-niveau worden geschetst.

 

In economisch moeilijke tijden moeten we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare sociale groepen bij nationale bezuinigingsmaatregelen beter beschermd worden en dat maatschappelijke organisaties bij deze inspanning hun rol kunnen spelen. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat de bezuinigingen de groeibevorderende maatregelen niet ondermijnen en de zwakkere regio's gesteund worden om in dezelfde richting te werken.

 

Al deze punten van zorg, principes en doelstellingen nopen tot meer coördinatie van werkgelegenheids- en sociaal beleid op EU-niveau. Als de perifere gebieden van de EU niet op zowel economisch als sociaal vlak worden gestabiliseerd, zal de aanhoudende crisis tevens de welvaart en de sociale verworvenheden van de kernlanden van de EU aantasten.

 

Toenemend bewustzijn

De ministers hebben reeds te kennen gegeven dat een nieuwe kijk op een sociaal Europa dringend noodzakelijk is. De EU-leiders hebben zich bij hun meest recente ontmoeting in maart duidelijk uitgesproken voor een krachtig optreden met betrekking tot de werkgelegenheidsproblematiek en een sterkere sociale dimensie. Ik geloof dan ook dat het bewustzijn groeit dat een uitsluitend op begrotingsdiscipline gebaseerd beleid wellicht contraproductief kan blijken. Wat solidariteit, cohesie en investeringen aangaat, is een soortgelijke Europese inspanning is nodig.

 

Onze stabiliseringsmaatregelen op korte termijn moeten beter worden afgestemd op de Europa 2020-strategie, het kader voor de economische en sociale ontwikkeling in de EU op lange termijn. Dat zullen enkel holle woorden zijn als we niet waarborgen dat de nieuwe langetermijnbegroting van de EU (het meerjarige financiële kader) ook een sterk sociaal aspect kent met een solide Europees Sociaal Fonds.

 

Pakket maatregelen

Het moet duidelijk zijn waarom ik op 18 april een pakket werkgelegenheidsmaatregelen heb voorgesteld om de mogelijkheden binnen de EU voor nieuwe banen (bijvoorbeeld groene banen, witte banen, ICT-sector) te onderzoeken en heb uiteengezet hoe EU-middelen kunnen worden ingezet om de lidstaten te steunen bij hun langetermijninvesteringen in menselijk kapitaal. Dit pakket legt de basis voor een echt Europese arbeidsmarkt waar werknemers met vol vertrouwen in de gehele EU van baan of jobinhoud kunnen veranderen en kunnen groeien in hun loopbaan.

 

Ook de sociale partners en de rol die zij spelen in het werkgelegenheidsbeleid, evenals hun toenemende betrokkenheid bij het EU-beleid en de EU-besluitvorming zijn cruciaal bij dit pakket.  Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn onmisbaar bij herstelplannen voor de lange termijn en voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Deze maand onderhandelen de sociale partners op EU-niveau over een bijzonder stuk arbeidsrecht, de richtlijn "werktijden", en de Commissie zal rekening houden met hun conclusies.

 

Dag van de Arbeid

Op de Dag van de Arbeid kan ik niet genoeg beklemtonen dat we uit deze crisis moeten komen met méér en niet minder sociale dialoog. Investeren in een sterke sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en regeringen is essentieel. Vooral voor de zogeheten nieuwe lidstaten, waar met recente institutionele ontwikkelingen de tegengestelde weg is ingeslagen, moeten we het belang hiervan onderstrepen.

 

De hoeksteen van het Europese sociaal model is dat we onze sociale waarden en rechten niet loslaten voor economische beleidsmaatregelen en activiteiten. We zijn er tevens van overtuigd dat een beschaafde samenleving altijd met méér solidariteit op een crisis reageert. Het herdefiniëren van solidariteit op EU-niveau en het versterken van onze banden met de sociale partners en de maatschappelijke organisaties zijn daarom onontbeerlijk om de toekomst van het Europees sociaal model te waarborgen.

Trefwoorden:
Europa

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: László Andor, Eurocommissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
Investeer in betere arbeidsvoorwaarden in de EU - 29 april 2014
Schrijf het Europese sociaal model niet zomaar af - 1 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer