Midden-Oosten
22 juni 2012 | door: Daan Diederiks, Freelance journalist/ docent aardrijkskunde en geschiedenis

Kredietcrisis Griekenland lost op in olie en gas

Door de vondst van offshore olie– en gasvelden kan Griek­en­land de schulden af lossen. Con­flic­ten met Turkije lig­gen op de loer. Voor de regio is dit de kans zich opnieuw uit te vinden.

"Bij olie en gas vondst kan het geld bij de Griekse staat binnenstromen."

Toen kon­ing Ibn Saud in 1930 de eer­ste oliecon­cessies afgaf kon zijn gehele rijk­dom in een zadeltas van een kameel. De kon­ing was meer geïn­teress­eerd in het vinden van water, wat in een woes­tijn­land ook niet zo gek is. De man die hem aan­z­ette om toch naar olie te zoeken was Jack Philby. Een extra­vag­ante Engels­man, die zich bekeerde tot de islam om beter zaken te kunnen doen met zijn vriend de kon­ing. Het geld van een oliedeal kon Philby wel gebruiken. Hij moest de dure school voor zijn zoon Kim Philby in Enge­land betalen. De zoon die latere Sovjet-spion werd en de schande van Engeland.

 

Er is sindsdien zeer veel olie gevonden en  deze vondst heeft de pos­itie van Saoedi Arabië ingrijpend gewijzigd. De nazaten van Ibn Saud zijn fabelachtig rijk en hun ver­sie van de islam oefent in het gehele Mid­den– Oos­ten een enorme invloed uit.

 

Olie- en gasontdekkingen

In Griek­en­land staat wel­licht iets dergelijks te gebeuren. Berichten sijpelen door dat de oostelijke Mid­del­landse Zee een enorme bron van olie en gas zou kunnen zijn. De Israëli’s zijn de eer­sten die voor hun kust en ten zuiden van Cyprus grote voor­raden gas hebben gevonden. Deze zijn zo groot dat in Israël een gasleiding­net is aangelegd, zoals wij dat in Neder­land ook kennen. Israël staat nu op het punt om een gasexpor­teur te worden.

 

Ook in de noor­delijke Egeïsche zee zijn gasvelden gevonden, maar met name de zee rond Cyprus is het veel­belovend. De gas­velden bev­at­ten naar schat­ting gen­oeg gas om de wereld één jaar van gas te voorzien. Dit zou betekenen dat de gehele fin­an­ciële pos­itie van deze regio een geheel ander aan­zien krijgt.

 

Griek­en­land is hier niet het enige land dat de dienst uit maakt. De Grieken moeten zeg­genschap over grote delen van het con­tin­entaal plat delen met Turkije, Cyprus, Egypte en Israël.

 

Zolang de off­shore gas­velden zich binnen Griekse ter­rit­oriale wateren bevinden is er geen prob­leem en kan de Griekse staat bij een vondst con­cessies ver­lenen en kan het geld binnen stro­men. Maar de gecom­pliceerde kust­lijn en de vele dis­puten hierover met Turkije zal dit niet makkelijk maken.

 

Amerikaanse en Russische belangen

Behalve deze dir­ect bet­rokken landen hebben ook de Amerik­anen en de Russen hier nog zo hun belan­gen. Het is in ieder geval duidelijk dat de Amerikaanse min­is­ter van Buiten­landse Zaken Hil­lary Clin­ton zich op een reis naar Athene hier al mee heeft bemoeid. Vooral Amerikaanse oliebedrijven azen op contracten.

 

Maar ook de Russen hebben belan­gen.  Het gesteggel over olie– en gas pijpleidin­gen vanuit Zuid­oost-Europa richt­ing West–Europa is hier één van. Boven­dien krijgt Rus­land er ineens een grote con­cur­rent bij. Iets dat pres­id­ent Poetin en zijn grote Gazprom niet zal bevallen.

 

Falliet Griekenland

Fin­an­ciële anal­isten zijn tot nu toe zeer somber over het over­leven van Griek­en­land in de euro­zone. Men ver­wacht dat Griek­en­land in de nabije toekomst wel fail­liet zal gaan. De enorme schulden­last zul­len zij nooit kunnen betalen zon­der dat er uit enige hoek de euro’s en dol­lars ineens binnen komen stro­men. Ener­gie geld kan het hele ver­haal kantelen.

 

Het pro­du­ceren van zonne-ener­gie is al een optie die enige tijd cir­cu­leert als mogelijke oplossing. Het idee is dat Griek­en­land als zon­nig land, met een groot opper­vlak enorme hoeveel­heden zon­nepanelen kan installeren en deze “groene” stroom dan naar Noord–Europa kan export­eren via nog aan te leg­gen hoge capa­citeit– hoog­span­ning­ska­bels. Neder­landse pro­fess­oren stelden dit onlangs voor in een geza­men­lijk artikel op ProjectSyndicate.org. [Re-Energizing the Euro­zone| Sylvester Eijffinger, Wim Sinke, Klaas van Egmond, Her­man Wijf­fels, Marco Witschge]

 

De Amerikaanse dip­lo­mate Anne-Marie Slaughter gaat in een artikel op dezelfde site nog een stapje ver­der [Rein­vent­ing the European Dream]. Zij stelt voor de grote truc van Schu­mann en Mon­net nog eens  te her­halen, maar dan tussen de bet­rokken staten in het oost–medi­ter­rane gebied. Om toekom­stige ter­rit­oriale con­flic­ten te vermijden zou het naar haar idee ver­standig zijn naar het even­beeld van de EGKS, die de kolen en staal con­flic­ten tussen Duits­land en Frankrijk bez­woer, een vergelijk­bare Hoge Autor­iteit op te zetten, die de exploit­atie van de gas– en olievoor­raden ter hand neemt.

 

Grexit getuigd van korte termijn visie

Gez­ien de cent­rale rol die de ener­gie eco­nomie in onze samen­levin­gen inneemt zijn dit ideeën die een mogelijke oplossing van de krediet crisis van Griek­en­land in zich dra­gen. De mogelijkheden die hier lig­gen tonen in ieder geval aan dat het zon­der meer opgeven van Grieken­land als het gekke bro­er­tje dat alleen maar geld kost, niet erg ver­standig is en getuigd van een korte termijn visie.

 

Bronnen zijn te vinden bij WelingelichtUnlimited.net.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Daan Diederiks, Freelance journalist/ docent aardrijkskunde en geschiedenis
Technici en wetenschappers monddood bij Fyra en klimaatopwarming - 2 juni 2015
Ragfijn spel Merkel richting Politieke Unie - 2 juli 2012
Kredietcrisis Griekenland lost op in olie en gas - 22 juni 2012
Redding euro in de maak - 7 juni 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer