Europa
19 november 2012 | door: Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement

EU-regeringsleiders vragen het onmogelijke

De regeringshoofden kunnen de EU niet met telkens meer taken belasten en tegelijkertijd haar begroting korten.

"Voor een ambitieuze EU is een ambitieuze begroting nodig"

Tijdens de Europese Raad van 22 en 23 november zal de inzet van de Unie voor een ambitieuze EU-begroting voor de periode 2014-2020 op de proef worden gesteld. Het Europees Parlement, dat de voorgestelde begroting moet goedkeuren, is niet bereid een minder omvangrijk meerjarig financieel kader (MFK) dan het huidige te aanvaarden.

 

Sommigen vinden dit misschien onlogisch of zelfs onverantwoordelijk, gezien het klimaat van bezuiniging dat in sommige delen van de Europese Unie heerst. Feitelijk is het tegenovergestelde waar. Luid aandringen op het korten van de EU-begroting mag dan populair zijn, economisch gegrond is het niet. Bezuinigen op de EU-begroting betekent immers bezuinigen op de krachtigste economische stimulans die in de EU bestaat. In tijden van crisis is deze stimulans meer dan ooit nodig om groei en banen te bevorderen.

 

De EU-begroting is niet groot, maar wel belangrijk. Zij vertegenwoordigt niet meer dan zo'n 2% van de totale overheidsuitgaven in de Unie, en is 45 keer zo klein als het totaal van alle overheidsuitgaven in de lidstaten. De EU-begroting is in hoofdzaak een investeringsbegroting en 94% van de totale middelen wordt geïnvesteerd in de lidstaten zelf of in de externe prioriteiten van de Unie. De overheidsinvesteringen in de regio's en de lidstaten zouden zeer beperkt of zelfs nihil zijn zonder de bijdrage van de EU-begroting.

 

De EU-begroting is deel van de oplossing

De EU-begroting is een deel van de oplossing om Europa de kans te geven zich aan de huidige crisis te ontworstelen, door de lidstaten in staat te stellen het hoofd te bieden aan de huidige structurele uitdagingen, met name de verslechterende concurrentiepositie, de toenemende werkloosheid en de armoede.

 

Als we serieus zijn over een masterplan voor groei, moeten we de nodige middelen daarvoor bieden. De EU-begroting is een investeringsinstrument dat de economische groei stimuleert en banen schept. Cruciale pan-Europese vervoers- en energieverbindingen worden hiermee gefinancierd. Zij helpt innovatie te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De EU-begroting maakt investering en schaalvoordelen mogelijk, en mag geen tekort vertonen.

 

De Europa 2020-strategie voor het herstel van de Europese economie, die door alle lidstaten is goedgekeurd, vereist dat de EU meer doet op Europees niveau. De regeringshoofden kunnen de EU niet met telkens meer taken belasten en tegelijkertijd haar begroting korten – dat komt simpelweg neer op het vragen van het onmogelijke. Eenvoudig gezegd is voor een ambitieuze EU een ambitieuze begroting nodig. Alle lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben zich verbonden tot een gemeenschappelijke groeistrategie.

 

Een begroting voor groei

Deze Europa 2020-strategie is een alomvattend antwoord op de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd. Het meerjarig financieel kader is een van de voornaamste instrumenten voor het verwezenlijken van de Europa 2020-strategie. Het is een begroting voor groei en investering. We kunnen niet voortdurend spreken over de behoefte aan groei en daar vervolgens bij het voorstellen van de middelen voor investering niet naar handelen. 

 

Groei kan onder meer worden bereikt door een krachtig cohesiebeleid van de EU. Dit beleid moet een van de belangrijkste investeringsinstrumenten blijven voor onze landen. Bovendien strekt het cohesiebeleid de hele Unie tot voordeel door de interne markt te versterken, de economische convergentie te vergroten, investeringen in potentiële terreinen van groei aan te trekken en structurele hervormingen in de lidstaten te ondersteunen.

 

Een test voor de Europese Unie

Het Europees Parlement is er sterk van overtuigd dat de verdeeldheid van de EU-lidstaten in tegengestelde kampen, met enerzijds de landen die een netto bijdrage aan de EU-begroting leveren en anderzijds de landen die netto-ontvanger zijn, waarbij wordt uitgegaan van een puur boekhoudkundige insteek van "goede opbrengst", voor de Europese burger onbegrijpelijk en onaantrekkelijk is. 

 

De financiering van de EU-begroting moet weer gebaseerd zijn op een werkelijk stelsel van eigen middelen. We moeten op middellange termijn een einde maken aan bestaande kortingen en andere correctiemechanismen. De voorstellen voor het verkrijgen van eigen middelen via een belasting op financiële transacties (FTT) en een nieuwe Europese btw, die erop gericht zijn het aandeel van de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting op basis van het bni te verminderen tot 40% in 2020, zijn welkom. De belasting op financiële transacties is niet alleen rechtvaardig voor de samenleving maar zou ook een nieuwe inkomstenstroom kunnen genereren, die zou leiden tot een vermindering van de huidige bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting.

 

De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader vormen een test voor de Europese Unie of zij in staat is in het belang van de Europese burger te handelen en haar beloften na te komen. Als regeringsleiders tijdens de top van 22 en 23 november een ambitieuze begroting voorstellen, doen zij wat juist is voor Europa. Zij zullen daarvoor steun vinden in het Europees Parlement, en de wereld laten zien dat Europa in staat is tot het nemen van moeilijke beslissingen.

 

Trefwoorden:
EuropaEconomie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement
EU-regeringsleiders vragen het onmogelijke - 19 november 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer