Economie
28 november 2012 | door: Günther H. Oettinger, Europees Commissaris voor Energie

Energie in Europa kan efficiënter en goedkoper

De interne energiemarkt moet er uiterlijk in 2014 zijn, maar EU-lidstaten liggen niet op schema. Dat is zonde.

"Een goed functionerende energiemarkt in Europa zal de concurrentie stimuleren en de kosten drukken"

In heel Europa wordt de thermostaat hoger gezet om de winterse kou buiten te houden en doet men 's ochtends en 's avonds de lichten aan. Ook bekijken mensen wellicht hun energierekening en vragen zij zich af waarom de prijzen in Europa zo sterk van elkaar verschillen, of het nu gaat om voortdurend hoge prijzen, stijgende prijzen of prijzen die ogenschijnlijk te laag zijn om waar te zijn. Overheden wordt gevraagd om in te grijpen, maar wat kunnen zij doen?

 

De EU-lidstaten hebben zich voorgenomen om de interne energiemarkt uiterlijk in 2014 te voltooien, maar liggen niet op schema. Dat is zonde: een goed functionerende energiemarkt in Europa zal de concurrentie stimuleren en de kosten drukken voor zowel consumenten als bedrijven.

 

Groothandelsprijzen

Hoe nauw deze twee met elkaar verweven zijn, blijkt uit het volgende voorbeeld.  De groothandelsprijzen voor elektriciteit zijn niet in dezelfde mate gestegen als de invoerprijzen voor brandstoffen, die de basis vormen voor de productie van elektriciteit. Terwijl de prijs van ruwe olie jaarlijks met 14% is gestegen, de prijs van gas met bijna 10% en die van steenkool de afgelopen jaren met 8%, zijn de groothandelsprijzen voor elektriciteit in de EU dankzij een toegenomen grensoverschrijdende handel en marktintegratie veel minder gestegen, namelijk met 3,4%.

 

Maar we zijn er nog lang niet. Zelfs 20 maanden na het verstrijken van de termijn verloopt de omzetting in nationale wetgeving van het derde pakket betreffende de interne energiemarkt langzaam en fragmentarisch. Daarom heb ik inbreukprocedures aangespannen wegens niet-omzetting en onjuiste toepassing van de reeds bestaande regelgeving.

 

Het gaat daarbij om het derde pakket betreffende de interne energiemarkt en, na de vaststelling ervan, de verordening inzake infrastructuur. De openstelling en integratie van de markt zullen niet vanzelf plaatsvinden. De reeds bestaande wetgeving moet effectief worden uitgevoerd. De Commissie moet een sterke rol spelen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de nodige wetgeving aannemen, aangezien energiekwesties niet langer kunnen worden beschouwd als behorend tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten. Omdat onze elektriciteit- en gasmarkten steeds sterker geïntegreerd raken, hebben gebeurtenissen in één lidstaat automatisch gevolgen voor andere lidstaten.

 

Overstappen

Welke gevolgen zal dit hebben voor de consument? Wij zullen ervoor zorgen dat de in de wetgeving verankerde rechten van de consument in de nationale wetgeving zichtbaar zijn en door alle marktpartijen ten volle worden geëerbiedigd. Consumenten moeten over de informatie en praktische middelen beschikken om zonder financiële kosten binnen drie weken van de ene naar de andere leverancier te kunnen overstappen. Het actief communiceren van deze rechten is van cruciaal belang. De bedrijven moeten consumenten van tevoren over hun rechten informeren en de Commissie zal een website opzetten met specifieke praktische informatie.

 

Maar we moeten ook vooruitkijken. Het toekomstige energiekader en de omschakeling  naar een CO2-arme toekomst houden tal van uitdagingen in. Voor de stroomvoorziening uit duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, die, wegens de aard ervan, niet constant elektriciteit kunnen leveren, is adequate back-up nodig, zoals gas. Sommige lidstaten zijn zogeheten "capaciteitsmechanismen" aan het opzetten om in hun eigen nationale stroombehoefte te voorzien, maar zonder betere coördinatie lopen we het risico veel te betalen en de markt in heel Europa te ondermijnen.

 

Ook zal een Europese markt worden ondermijnd als afzonderlijke staten hun energiesector schadelijke subsidies toekennen. Hoewel gesubsidieerde energie voor de consument wenselijk kan lijken, worden de subsidies met zijn belastinggeld betaald, wat betekent dat de consument hoe dan ook de werkelijke kosten voor zijn energie betaalt. Grensoverschrijdende samenwerking op energiegebied is dan ook een perfect voorbeeld van hoe de EU een meerwaarde betekent voor alle lidstaten.

 

Meer groei en werkgelegenheid

In het bredere economische beeld is de interne energiemarkt geen doel op zich en is de hervorming evenmin uitsluitend ingegeven door onze doelstelling de broeikasgasemissies tegen 2050 met 80 à 95% te verminderen. Wel is dit een belangrijk hulpmiddel bij het verwezenlijken van essentiële doelstellingen van de EU: economische groei, banen, het lenigen van basisbehoeften tegen een betaalbare prijs en een duurzaam gebruik van beperkte hulpbronnen.

 

Als de werking van de energiemarkt niet grondig gewijzigd wordt, zullen wij geconfronteerd worden met een minder betrouwbaar en duurder Europees energiesysteem, een dalende concurrentiekracht en welvaart van de EU en een trage vooruitgang in de richting van een koolstofarme economie.

 

Investeringen in de infrastructuur voor de opwekking, transmissie en distributie en de opslag van elektriciteit en de uitvoering van meer efficiëntiemaatregelen zullen leiden tot meer groei en werkgelegenheid en de economieën in heel Europa stimuleren.

 

In onze op 15 november goedgekeurde mededeling inzake de interne markt staat nader beschreven waarom de voltooiing van de interne markt zo belangrijk is, en in het begeleidende werkdocument worden per land specifieke aanbevelingen gedaan om de verwezenlijking ervan te versnellen. Er moet nog heel wat gedaan worden vóór 2014, maar de voordelen van een Europese interne markt zijn onmiskenbaar.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Günther H. Oettinger, Europees Commissaris voor Energie
Energie in Europa kan efficiënter en goedkoper - 28 november 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer