Europa
3 december 2012 | door: Olli Rehn, EU-commissaris, economische en monetaire zaken

EMU: Visie voor de toekomst, actie nu

Het is geen toeval dat de Europese Commissie enerzijds actief is om de crisis te bestrijden en anderzijds ook een langetermijnvisie huldigt met voorstellen om de EMU op een nieuwe leest te schoeien.

"Europa moet een langetermijnvisie voor de EMU combineren met maatregelen voor de korte termijn"

Zowel de lange- als de kortetermijnmaatregelen moeten met dezelfde vasthoudendheid worden uitgevoerd om verder bij te dragen aan het herstel van het vertrouwen en het bevorderen van de investeringen en de groei ten bate van al onze burgers.

 

Tegelijk met onze gedurfde visie op de toekomst van de EMU, zet de Commissie deze week de belangrijkste maatregelen op korte termijn uiteen die Europa naar ons idee moet nemen om een duurzaam economisch herstel te verwezenlijken.

 

Gezond maken en hervormen

Allereerst moeten we de financiële sector weer gezond maken en hervormen. Dit heeft niets te maken met het "redden van bankiers": het gaat erom de toegang tot financiering te verzekeren voor het bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf, dat de reële economie vertegenwoordigt. Een betere toegang tot financiering voor onze ondernemingen, ongeacht waar deze gevestigd zijn in Europa, is van essentieel belang om de fundamenten van de export en de industriële productie te versterken.

 

Om de Europese economie weer aan te zwengelen, moeten we zorgen voor stimulansen voor productieve investeringen, zowel door de openbare als door de particuliere sector. Aangezien de financiële sector nog steeds niet naar behoren functioneert, kunnen overheidsbanken hierbij een essentiële rol vervullen. Daarom kwamen de EU-leiders overeen het gestorte kapitaal van de Europese Investeringsbank met 10 miljard euro te verhogen, wat de EIB in staat moet stellen over een periode van drie jaar totale investeringen in de orde van grootte van 180 miljard euro te ondersteunen op het gebied van innovatie en vaardigheden, toegang tot financiering voor het mkb, efficiënt gebruik van hulpbronnen en strategische infrastructuur.

 

De EIB is ook al ver gevorderd met de voorbereiding van projecten die door middel van projectobligaties worden gefinancierd. Op die manier zullen beleggers op de kapitaalmarkt, zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, op lange termijn in essentiële Europese infrastructuur kunnen beleggen.

 

Deze initiatieven verdienen verdere ondersteuning uit de EU-begroting, die meer en meer zal worden gebruikt om particuliere middelen te mobiliseren voor de verwezenlijking van EU-beleidsdoelstellingen en die daardoor een maximaal effect als groeikatalysator zal sorteren.

 

De Commissie werkt eveneens aan een aanzienlijke verbetering van de regelgeving voor het mkb door de directe toegang tot durfkapitaal te bevorderen, de kosten te reduceren en de administratieve rompslomp te verminderen.

 

Koers houden

Ten tweede moeten we op koers blijven in de huidige stroom aan structurele hervormingen in Europa. Vanaf het moment dat de crisis is uitgebroken, hebben veel EU-lidstaten enorme inspanningen geleverd om schoon schip te maken met een groot aantal wettelijke en reglementaire obstakels uit het verleden die een dynamischere economie in de weg staan. Deze dynamiek moet in stand worden gehouden en waar nodig worden versterkt.

 

Er moet meer worden gedaan om het ondernemingsklimaat verder te verbeteren, zodat ondernemers makkelijker een nieuw bedrijf kunnen beginnen of bestaande bedrijven makkelijker kunnen uitbreiden. De prestaties van de onderwijssystemen en de algemene vaardigheidsniveaus moeten worden verbeterd omdat we in de intellectuele capaciteit van Europa moeten investeren als we op mondiaal niveau mee willen doen. Ook concurrentiebelemmeringen in de diensten- en energiesectoren moeten besluitvaardig worden aangepakt.

 

Wat de werkloosheid betreft, moeten we actie ondernemen die in verhouding staat tot de omvang van het probleem. Momenteel zijn er in de EU vijfentwintig miljoen mensen werkloos, en dat voor een alsmaar langere periode. Deze situatie is volstrekt onaanvaardbaar.

 

In de afgelopen achttien maanden zijn in sommige EU-landen, waar de werkloosheid het hoogst is en waar de arbeidsmarkt het sterkst is gesegmenteerd, gedurfde en zeer ingrijpende hervormingen goedgekeurd. Deze hervormingen zijn omstreden, maar zij betekenen een belangrijke stap in de richting van een beter functionerende arbeidsmarkt. Het is van cruciaal belang dat zij worden geëffectueerd en dat erop wordt voortgebouwd.

 

Ondernemingen moeten zich in staat kunnen voelen vaste banen te creëren, met name voor jongeren. En diegenen die hun werk verliezen, moeten op doeltreffende ondersteuning op maat kunnen rekenen om weer een baan te vinden. Wij, van onze kant, moeten mobiliteit en flexibelere arbeidsregelingen bevorderen.

 

Overheidsfinanciën

Ten derde moeten we er bij ons streven om de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën te garanderen, op letten dat we de begrotingsconsolidatie op een slimme manier uitvoeren: met behoud van investeringen in terreinen die essentieel zijn voor toekomstige groei, zoals onderzoek en innovatie, onderwijs en energie.

 

Het stabiliteits- en groeipact van Europa, dat afgelopen jaar is verbeterd en versterkt, biedt het juiste kader om de overheidsfinanciën weer houdbaar te maken. Het stelt ons in staat met landenspecifieke omstandigheden rekening te houden. Daarbij is het van het grootste belang dat het structurele tekort, waarin het effect van eenmalige maatregelen en van de conjunctuurcyclus buiten beschouwing wordt gelaten, een gestage neerwaartse trend blijft vertonen. Daarom kijkt de Europese Commissie in de eerste plaats naar de geleverde structurele begrotingsinspanning als zij de naleving van de op grond van het pact gedane toezeggingen beoordeelt.

 

Gezonde overheidsfinanciën zijn een eerste vereiste voor duurzame groei. Begrotingsconsolidatie kan op korte termijn weliswaar negatieve gevolgen hebben voor de groei, maar het langetermijneffect van onhoudbare tekorten is nog veel erger: deze crisis heeft dat overduidelijk bewezen.

 

De Commissie zal nagaan of er binnen de bestaande regels van het pact nog andere mogelijkheden zijn om bij de beoordeling van de nationale begrotingsplannen met investeringsprogramma's rekening te houden. Meer in het bijzonder zou voor eenmalige overheidsinvesteringsprogramma's met een aantoonbaar effect op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke afwijking kunnen worden toegestaan van de middellangetermijndoelstelling om een structureel begrotingsevenwicht te realiseren, of van het aanpassingstraject daar naartoe. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor bepaalde publieke investeringsprojecten die mede door de EU zijn gefinancierd.

 

Het moet echter klaar en duidelijk zijn dat een speciale behandeling van overheidsinvesteringen enkel tot een tijdelijke afwijking van het aanpassingstraject naar de budgettaire middellangetermijndoelstelling mag leiden. Speciale regelingen voor investeringsprojecten mogen met andere woorden niet worden verward met een zogenaamde "gouden regel", die in een permanente uitzondering voor alle overheidsinvesteringen voorziet. Een dergelijke ongenuanceerde benadering zou immers gemakkelijk het hoofddoel van het pact in gevaar kunnen brengen door de houdbaarheid van de overheidsschuld te ondermijnen.

 

Geen pasklare oplossingen of wondermiddelen

Kortom, er kan en er moet nog veel werk worden verzet om een duurzame groei te realiseren. Daarbij zijn er geen pasklare oplossingen of wondermiddelen die een terugkeer mogelijk maken naar het welvaartsniveau dat we voor de crisis genoten. Het komt er simpelweg op aan ons toe te leggen op de zware taak om stabiliteit en groei te realiseren door budgettaire consolidatie-inspanningen te leveren, structurele hervormingen door te voeren en doelgerichte investeringen te verrichten. De Commissie zal zich door deze doelstellingen blijven laten leiden als we samen met de EU-lidstaten werken aan een meer solide grondslag voor de toekomstige welvaart van de Europeanen.

Trefwoorden:
Europa

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Olli Rehn, EU-commissaris, economische en monetaire zaken
EMU: Visie voor de toekomst, actie nu - 3 december 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer