Europa
29 april 2014 | door: László Andor, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid

Investeer in betere arbeidsvoorwaarden in de EU

Nu het herstel op gang komt en de werkloosheid in Europa afneemt, moeten we meer aandacht besteden aan betere arbeidsvoorwaarden. EU-regelgeving kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

"Sta stil bij arbeidsrechten op 1 mei"

De economische en financiële crisis van de afgelopen jaren heeft de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden in Europa negatief beïnvloed. Niet alleen is de werkloosheid tot een onaanvaardbaar hoog peil gestegen, maar ook de kwaliteit van het werk is erop achteruitgegaan.

 

Werk in de 21ste eeuw zou synoniem moeten zijn met creativiteit, medezeggenschap, veiligheid en respect voor de werknemer. In plaats daarvan staat werk tegenwoordig voor veel mensen – ook voor wie erin slaagt opnieuw een baan te vinden – gelijk met onzekerheid, neerwaartse loondruk en nivellering naar beneden toe.

 

Nu het herstel op gang komt en de werkloosheid in Europa afneemt, moeten we meer aandacht besteden aan arbeidsvoorwaarden en manieren om deze te verbeteren. De groei zal des te krachtiger en duurzamer zijn als wij niet alleen de investeringen in concrete infrastructuur en vaardigheden maar ook die in de arbeidsvoorwaarden kunnen aanzwengelen.

 

Beste modellen ter wereld

Hoewel angst en ontevredenheid een prominentere plaats ingenomen op de Europese arbeidsmarkten en werkplekken vinden we in de lidstaten van de EU ook een aantal van de beste modellen ter wereld op het gebied van sterke sociale partnerschappen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de combinatie van werk en privéleven.

 

De meest productieve en competitieve economieën in de EU combineren hoge sociale investeringen en een hoog niveau van arbeidsbescherming met flexibiliteit, productiviteit en een dynamische sociale dialoog. Zij bewijzen dat investeren in de overgang van school naar werk en gezondheid en veiligheid op het werk voordelen oplevert in de vorm van meer werkgelegenheid, een groter aantal werkende senioren en meer duurzame socialezekerheidsstelsels.

 

Sleutelrol voor de EU

Sommigen onderschatten nog altijd het belang van EU regelgeving op dit gebied, of trekken de relevantie ervan voor de toekomst in twijfel. Bij het veiligstellen van eerlijke arbeidsvoorwaarden, zowel om economische als om maatschappelijke redenen, heeft de EU nochtans een sleutelrol te vervullen.

 

EU-wetgeving verzekert werknemers van een minimumaantal betaalde vakantiedagen, stelt grenzen aan de wekelijkse arbeidstijd en garandeert werknemers het recht om te worden geraadpleegd en geïnformeerd over besluiten van hun werkgevers die hen rechtstreeks aangaan. Voorts beschermt EU-wetgeving werknemers als hun werkgever failliet gaat en beschermt zij hen tegen een te lange aaneenschakeling van tijdelijke contracten en tegen discriminatie.

 

Stagiairs

De EU heeft onlangs initiatieven genomen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren vooral voor de kwetsbaardere werknemers. De jongste kwetsbare werknemers zijn stagiairs, die vaak op onaanvaardbare wijze worden uitgebuit. Om hen beter te beschermen, heeft de Commissie een nieuw kwaliteitskader voor stages voorgesteld dat deze jonge werknemers in staat moet stellen om in veilige omstandigheden waardevolle werkervaring op te doen. De lidstaten hebben dit kader in maart goedgekeurd.

 

Werknemers zijn ook kwetsbaarder bij bedrijfsherstructureringen. Dergelijke situaties zijn nooit eenvoudig. Uit de huidige beste praktijken in de EU blijkt niettemin dat het mogelijk is om veranderingen te anticiperen en de sociale en menselijke kosten ervan te beperken, werknemers voor te bereiden op technologische vernieuwingen en ontslagen werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden. De Commissie heeft daarom ook hier een kwaliteitskader voorgesteld om dergelijke goede praktijken aan te moedigen.

 

Zwartwerk

Eerlijke arbeidsvoorwaarden komen in het gedrang bij zwartwerk, aangezien zwartwerkers geen bescherming genieten. Om dit probleem beter te kunnen bestrijden en om zwartwerk te vervangen door legale en degelijke banen, heeft de Commissie de oprichting voorgesteld van een nieuw Europees platform dat de verschillende handhavingsinstanties van de lidstaten moet helpen doeltreffender samen te werken.

 

Daarnaast werkt de Commissie aan een nieuw strategisch kader inzake veiligheid en gezondheid op het werk voor de periode 2014-2020. De EU-regels en Europese strategieën hebben al bijgedragen tot de preventie van ongevallen en werkgerelateerde ziekten, met als resultaat een veiligere werkplek met gezondere en meer productieve en gemotiveerde arbeidskrachten en minder ziekteverzuim.

 

Ondernemingen hebben voordeel bij dergelijke regels en strategieën, niet alleen doordat hun productiviteit stijgt maar ook omdat ze zo in de hele interne EU-markt op gelijke voet kunnen concurreren, zonder geconfronteerd te worden met 28 totaal verschillende regelgevingen en zonder oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijven die hun werknemers aan onveilige arbeidsomstandigheden blootstellen.

 

Het is de bedoeling dat het dankzij de nieuwe strategie gemakkelijker wordt voor ondernemingen om de bestaande regels toe te passen en oplossingen te vinden voor nieuwe problemen (zoals werkgerelateerde stress).

 

Internationale Dag van de Arbeid

De Europese Commissie zet zich tot slot ook in voor arbeidsrechten en degelijke arbeidsvoorwaarden buiten de EU en moedigt de ratificatie en daadwerkelijke uitvoering van de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake fundamentele arbeidsnormen aan.

 

Het arbeidsrecht van de EU is gebaseerd op de IAO-normen, het rijke Europese erfgoed op het vlak van arbeidsvoorschriften en de in veel lidstaten al lang bestaande traditie van collectieve onderhandelingen. De Internationale Dag van de Arbeid herinnert ons aan deze waardevolle erfenis, die wij moeten doorgeven aan de volgende generaties.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: László Andor, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid
Investeer in betere arbeidsvoorwaarden in de EU - 29 april 2014
Schrijf het Europese sociaal model niet zomaar af - 1 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer