Arbeidsmarkt
28 oktober 2014 | door: Sien Meeus, Student Sociaal Werk

Jongeren houden bij studiekeuze te weinig rekening met werkzekerheid

Europa kent een hoge jeugdwerkloosheid. In België lag deze de voorbije 10 jaar gemiddeld op 19,8%. Veel jongeren komen niet terecht bij de job waarvoor ze gestudeerd hebben.

"Jongeren komen slecht voorbereid terecht op de arbeidsmarkt"

De arbeidsmarkt en het onderwijs zijn niet goed op elkaar afgestemd. Wernemers geven aan dat onderwijs moet inzetten op een praktijkgerichte aanpak om de jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

1 op 8 studenten verlaten het secundair onderwijs zonder een getuigschrift. Zij geraken moeilijk aan werk en hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt voor hen de kans op werkloosheid en financiële problemen in de toekomst. Over het algemeen kent deze ongekwalificeerde uitstroom een daling, maar toch ligt het aantal te hoog. Met 2400 schoolverlaters die maximum de eerste graad van het secundair onderwijs beëindigd hebben, kennen we een zeer kwetsbare groep van jongeren die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
 

Vooral de provincies Antwerpen en Limburg hebben met dit probleem te kampen. In de provincie Antwerpen kent men een moeilijkere aansluiting tussen arbeidsmarkt en schoolverlaters tegenover de andere provincies door een hoger aantal jongeren dat deeltijds onderwijs volgt of de school verlaat zonder kwalificatie. In Limburg kent men over het algemeen een tekort aan jobs waardoor het ook voor jongeren moeilijker wordt om werk te vinden.

 

De nieuwe federale regering heeft in hun regeerakkoord staan dat het recht op een inschakelinguitkering voor jongeren onder 21 jaar, gekoppeld wordt aan een minimale diplomavereiste. De maximale leeftijd van deze uitkering wordt verlaagd van 30 jaar naar 25 jaar. Ik geloof niet dat dit rechtstreeks invloed uitoefent op de jeugdwerkloosheid. Jongeren die het financieel moeilijk hebben zullen niet langer in het werkloosheidsstelsel terecht kunnen maar noodgedwongen beroep moeten doen op het OCMW.

 

Jongeren studeren te vaak af in het hoger onderwijs in een bepaalde richting en komen dan tot de conclusie dat er geen werk is. Professionele bachelors kennen over het algemeen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Toch zijn er enkele opleidingen die minder kansen bieden op een job. Jongeren hebben te weinig kennis over de arbeidsmarkt alvorens ze een studierichting moeten kiezen en houden weinig tot geen rekening met de doorstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt. Ook bij academische bachelors met aansluitend een masteropleiding moeten studenten beter op de hoogte zijn van werkzekerheid na het afstuderen.
 

Werkgevers geven aan dat het opleidingsniveau niet goed aangepast is aan wat bedrijven nodig hebben. Het onderwijs moet praktijkgericht zijn, met meer ruimte voor praktijkstages.
De meeste jongeren hebben een gebrek aan voorkennis over het bestaan van knelpuntberoepen.
 

In het maken van een studiekeuze met het oog op kansen op het werkveld is het van belang dat jongeren hierover beter geïnformeerd worden.

 

Het onderwijs kent een breed aanbod aan afstudeerrichtingen, zowel in professionele als masteropleidingen. Met in totaal iets meer dan 300 afstudeerrichtingen is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Vooral kwetsbare jongeren dienen daarom nabij opgevolgd te worden bij het maken van hun studiekeuze. Maar anderzijds dient er gesnoeid te worden in het aanbod van deze afstudeerrichtingen zodat deze beter afgestemd zijn op het werkveld.

 

Onderwijs kost de samenleving veel geld. Het moet een investering zijn in de toekomst van de jongeren die ook de hele samenleving ten goede moet komen. Maar wanneer er geen goede doorstroming is naar de arbeidsmarkt blijft onderwijs een grote kost.
 

Om jongeren met een diploma waar de arbeidsmarkt op dit moment geen nood aan heeft, aan het werk te krijgen, zijn er de IBO-opleidingen. Deze zorgen ervoor dat openstaande vacatures kunnen worden ingevuld via het opleiden van werkzoekenden met het oog op een vast arbeidscontract.

 

Ik ben er van overtuigd dat de focus moet gelegd worden op preventieve maatregelen. Jongeren moeten gestimuleerd worden om een getuigschrift secundair onderwijs te behalen. Ze zijn niet goed geïnformeerd over de arbeidsmarkt en het bestaan van knelpuntberoepen en houden bij hun keuze weinig tot geen rekening met werkzekerheid in de toekomst. In het secundair onderwijs kan men hier een belangrijke rol spelen om tot een betere voorbereiding te komen op de toekomst van de jongeren, ongeacht of deze zich rechtstreeks op de arbeidsmarkt afspeelt of men eerst hogere studies aanvangt. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Sien Meeus, Student Sociaal Werk
Jongeren houden bij studiekeuze te weinig rekening met werkzekerheid - 28 oktober 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer