Zorg en Welzijn
19 februari 2015 | door: Thijs Smeyers, Coördinator Cel Armoede, Caritas Vlaanderen

Opties voor werkzoekende mantelzorgers zijn geen optie

Het ontzeggen van kansen voor mensen in een arbeidsloze situatie om voor een ziek familielid te zorgen, gaat in tegen elke visie die CD&V inneemt in congresteksten of verkiezingsprogramma’s.

"Terugschroeven wetgeving enige optie om werkzoekenden plaats te geven in onze samenleving"

De, in alle stilte ingevoerde, maatregel waardoor werkzoekenden niet langer een beroep kunnen doen op een ‘vrijstelling wegens sociale en familiale redenen’, doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Niet in het minst omdat het ontzeggen van kansen voor mensen in een arbeidsloze situatie om voor een ziek familielid te zorgen, ingaan tegen elke visie die CD&V de jongste jaren innam in congresteksten of verkiezingsprogramma’s.

 

Zo wordt op Vlaams niveau door minister Jo Vandeurzen al jaren ingezet op vermaatschappelijking van de zorg. De beleidsnota van Vandeurzen spreekt over een samenleving die “mee zorg draagt en waar zorg in de maatschappij is ingebed en waaraan iedereen kan participeren”. De plannen waarvan sprake in de bovenstaande artikels, gaan in tegen dit idee op Vlaams niveau.

 

De woordvoerder van Vicepremier Peeters stelt vandaag dat “mensen die op de vrijstelling een beroep doen en werkloos blijven, hun zoektocht naar werk kunnen combineren met hun zorgtaken. Indien ze bijvoorbeeld een langdurige opleiding volgen, kunnen ze een beroep doen op oplossingen op het niveau van de deelstaten, zoals kinderopvang of dagopvang van zorgbehoevenden.”

 

Kinderopvang, en daar begint het al, is echter geen optie voor een ziek kind. Kinderen met koorts of bepaalde ziektes, mogen helemaal niet naar een kinderopvanginitiatief gebracht worden.

 

Daarnaast vult het nieuwe decreet Kinderopvang, Vlaams niveau, jammer genoeg veel te weinig de mogelijkheden voor occasionele opvang in. Er wordt in dit decreet volop de kaart getrokken van de sector, om haar leefbaarheid te garanderen, maar dergelijke moeilijkheden worden hierdoor sterk vergroot.

 

Ook binnen flexibele en occasionele dagopvang voor zorgbehoevenden is er een nijpend tekort. Deze opvang wordt niet alleen ingezet voor sollicitanten e.d., maar ook (of vooral) om mantelzorgers een adempauze te gunnen. Hierdoor zijn er vandaag al te weinig plaatsen om een verdere stijging van vragen te kunnen beantwoorden.

 

Verder klinken binnen de Vlaamse Regering daarnaast ook stemmen om steeds voorrang te geven aan zij die werk hebben, in plaats van aan zij werkzoekend zijn. Deze voorrangsregels zijn vandaag al sterk in voegen. Zowel binnen kinderopvang als binnen occasionele dagopvang voor zorgbehoevenden wordt voorrang gegeven aan ouders of familieleden die reeds op de arbeidsmarkt actief zijn.

 

De federale regering kan dan ook slechts tot één actie overgaan en dat is terugschroeven van deze wetgeving. Alleen zo kunnen de rechten van werkzoekenden gegarandeerd worden en krijgen zij opnieuw een plaats in onze maatschappij.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Thijs Smeyers, Coördinator Cel Armoede, Caritas Vlaanderen
Opties voor werkzoekende mantelzorgers zijn geen optie - 19 februari 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer