Economie
14 oktober 2015 | door: Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor Internationale Handel

Op weg naar een meer verantwoordelijk handelsbeleid van de EU

Het debat over het TTIP leert ons dat handel volgens de Europeanen om meer gaat dan om economische winst. En ze hebben gelijk: handel moet juist een instrument worden voor de Europese waarden.

Het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is het onderwerp van de meest omstreden handelsbesprekingen van de laatste jaren. Veel mensen uit heel Europa hopen dat nauwere betrekkingen met onze grootste handelspartner voordelen zal opleveren. Velen maken zich echter ook zorgen over de potentiële gevolgen van de overeenkomst voor kwesties als voedselveiligheid, de milieuwetgeving en de verlening van openbare diensten zoals gezondheidszorg of onderwijs.
 
De Europese Commissie, die namens de 28 EU-lidstaten onderhandelt over internationale handelsovereenkomsten, neemt zowel online als in persoon deel aan dit debat, en houdt rekening met voorstellen en kritiek. Zo hebben wij de voorstellen van de EU online gezet, zodat het publiek de onderhandelingen kan volgen. Ook hebben wij een grondig herziene aanpak van de gevoelige kwestie van de optimale bescherming van investeringen voorgesteld.
 
Het TTIP is slechts één onderdeel van het handelsbeleid van de Europese Unie, in het kader waarvan momenteel wordt gewerkt aan meer dan 20 overeenkomsten met meer dan 60 landen. Het debat over het TTIP leert ons echter lessen voor onze algehele benadering.
 
Nu we vandaag het startschot geven voor een nieuwe algemene handels- en investeringsstrategie voor de Europese Unie, brengen we die lessen in de praktijk, door een meer verantwoordelijk handelsbeleid uit te werken dat gebaseerd is op de beginselen van doeltreffendheid en eerbiediging van de Europese waarden.
 
Doeltreffendheid betekent dat het handelsbeleid groei en werkgelegenheid bevordert die aan zoveel mogelijk Europeanen ten goede komen. Eén van de vragen in het debat over het TTIP is: "Voor wie is het handelsbeleid van de EU eigenlijk bedoeld?" Wel, het handelsbeleid is er voor iedereen — niet alleen voor de grote wereldspelers, maar ook voor consumenten, werknemers en kleine ondernemingen. Handel is een bron van werkgelegenheid. Vandaag de dag zijn meer dan 30 miljoen Europese werknemers afhankelijk van onze uitvoer. Dat is één op de zeven. In Nederland is dat één op de zes: de export naar landen buiten de EU zorgt voor meer dan 1.3 miljoen banen in Nederland. Het open handelsbeleid van Europa zorgt ook voor lagere prijzen en meer keuze voor de consument. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn goed voor een derde van de Europese uitvoer.

"Het handelsbeleid moet de maatschappelijke keuzes die de Europeanen maken ondersteunen."


 
We moeten echter meer doen om ervoor te zorgen dat het handelsbeleid echt aan zo veel mogelijk mensen ten goede komt. We moeten een vervolg geven aan handelsovereenkomsten, en ervoor zorgen dat bedrijven zich ervan bewust zijn dat belemmeringen zijn weggenomen, en dat de consument daarvan profiteert. We moeten ervoor zorgen dat vooral de kleine en middelgrote ondernemingen beschikken over alle informatie die zij nodig hebben om de nieuwe kansen te grijpen die handelsovereenkomsten bieden. En we moeten ervoor zorgen dat in het kleine aantal gevallen waarin Europese werknemers het moeten afleggen tegen de internationale concurrentie, er middelen voorhanden zijn om hen om te scholen en te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Met de nieuwe benadering zullen voor die drie terreinen meer middelen worden uitgetrokken.
 
Voorwaarde hiervoor is wel dat we handelsovereenkomsten van hoge kwaliteit sluiten die daadwerkelijk nieuwe economische kansen creëren. Dat betekent dat we de bestaande handelsbelemmeringen moeten aanpakken. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat bedrijven uit de EU in de hele wereld digitale diensten kunnen verkopen en dat onze technici naar het buitenland kunnen reizen wanneer zij hoogtechnologische producten zoals windturbines moeten installeren of onderhouden.
 
Het betekent ook dat we in contact moeten staan met de grootste economieën van de wereld. De nieuwe strategie maakt duidelijk dat de afronding van de Doha-ronde van multilaterale handelsbesprekingen, het TTIP, de vrijhandelsovereenkomst met Japan en de investeringsovereenkomst met China prioritair zijn. Daaruit blijkt ook ons voornemen om — wanneer de omstandigheden gunstig zijn — te gaan onderhandelen met landen zoals Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en Indonesië. De bestaande overeenkomsten met Mexico, Chili en Turkije, waarmee we nauwe betrekkingen onderhouden, willen we moderniseren.
 
Als het debat over het TTIP ons iets leert, is het wel dat handel volgens de Europeanen om meer gaat dan om economische doeltreffendheid. En ze hebben gelijk. De nieuwe handelsstrategie stelt dan ook de gedachte dat handel volledig in overeenstemming moet zijn met de Europese waarden centraal in ons werk.
 
Het handelsbeleid moet de maatschappelijke keuzes die de Europeanen maken ondersteunen. De nieuwe handelsstrategie maakt duidelijk dat handelsovereenkomsten nooit de Europese normen zullen ondermijnen. Een handelsovereenkomst kan een beschermingsniveau enkel verhogen, ook als het gaat om voedselveiligheid, milieu of gegevensbescherming. Ook wordt de nieuwe EU-aanpak van regels inzake de bescherming van internationale investeringen uiteengezet, die waarborgt dat overheden het recht hebben om te reguleren in het algemeen belang. De nieuwe strategie legt ook meer nadruk op de transparantie van handelsbesprekingen. In de komende weken en maanden zullen we de teksten die de EU gebruikt in veel meer lopende onderhandelingen vrijgeven aan het publiek. Verschillende daarvan zullen beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie.
 
Handel moet worden gebruikt als een politiek instrument om in de hele wereld Europese — en universele — waarden te bevorderen. Daarom stellen wij voor om in alle nieuwe handelsakkoorden van de EU ambitieuze anticorruptiebepalingen op te nemen. Ook zullen we intensiever overleg plegen met de ontwikkelingslanden, waar de handelspreferenties van de EU de meeste invloed kunnen hebben in de strijd tegen schendingen van de mensenrechten.
 
Nu de mondiale toeleveringsketens zo sterk geïntegreerd zijn, wil de consument bovendien de garantie krijgen dat de producten die hij koopt onder billijke arbeidsvoorwaarden en zonder nadelige gevolgen voor het milieu zijn geproduceerd.
 
Nu al zetten we er onze partners in handelsovereenkomsten toe aan toe te treden tot en toepassing te geven aan internationale verdragen inzake sociale rechten en milieu, gaande van discriminatie op grond van geslacht op de werkplek tot de bescherming van bedreigde soorten. De handelsakkoorden van de EU bieden ook steun aan de economische ontwikkeling van de armste landen van de wereld.
 
In de nieuwe strategie gaan we daarmee door en gaan we zelfs verder, bijvoorbeeld door ons sterker in te zetten voor de afschaffing van kinderarbeid. In het kader van het TTIP willen we met name dat de regels inzake handel en duurzame ontwikkeling verder gaan dan wat de VS en de EU reeds hebben gedaan, inclusief ambitieuze bepalingen inzake sociale rechten en milieubescherming.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor Internationale Handel
Op weg naar een meer verantwoordelijk handelsbeleid van de EU - 14 oktober 2015
Geen slavernij meer in Europa - 19 juni 2012
Bestrijding van corruptie: tijd voor resultaten - 9 december 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer