Verkeer
26 januari 2016 | door: Elżbieta Bieńkowska, Europees commissaris voor de Interne Markt

De EU moet de mazen in de wet voor de autoindustrie beter vullen

We moeten zeker zijn dat een voertuig voldoet aan alle veiligheids-, milieu- en productievoorschriften van de EU voordat zij toestemming geeft dat een voertuig in de EU mag worden verkocht.

"Wij moeten de belangen van de automobielindustrie, de consument en het milieu met elkaar verenigen."

We zien allemaal in hoe belangrijk de automobielindustrie is voor onze economie. De industrie creëert werkgelegenheid in de productiesector, in de toeleverings-, verkoop-, en dienstenketens en in geavanceerd onderzoek. Auto's vertegenwoordigen een groot deel van onze uitvoer. Ouders brengen hun kinderen met de auto naar school voor ze zelf naar het werk rijden, en kleine bedrijven en overheidsdiensten kunnen zo mensen in afgelegen gebieden bereiken.

 

Groei van de automobielindustrie is echter geen doel op zich en mag zeker niet ten koste van alles gaan. Wij moeten de belangen van de sector, de consument en het milieu met elkaar verenigen. Dit is niet de eerste keer dat deze visie tot uitdrukking wordt gebracht, maar de automobielindustrie moet er nu serieus werk van maken om die visie te verwezenlijken. De wanpraktijken die bij Volkswagen aan het licht zijn gekomen — waarvan de volledige omvang snel moet worden vastgesteld — zijn niet alleen schokkend, maar onderstrepen tevens dat het dringend tijd is voor verandering. Wij moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.

 

Succesvolle en goed geleide fabrikanten hanteren degelijke interne controles en een goed risicobeheer, en respecteren de letter en geest van de wet. Zij behandelen hun klanten eerlijk en rechtvaardig. Zij blijven competitief door te innoveren op gebieden als automatische besturing en de veiligheid van passagiers. Zij zien ontkoling als een kans, en niet als bedreiging die moet worden ontweken of, in het geval van Volkswagen, op onrechtmatige wijze moet worden omzeild. 

 

Laat ons duidelijk zijn: manipulatie-instrumenten zijn reeds bij EU-wet verboden en de nationale autoriteiten zijn verplicht om dat verbod te controleren en te handhaven. Maar dit was niet genoeg.

 

De Europese Commissie heeft hiervan geleerd. Wij zijn al bezig met het vullen van de mazen in de wet en het aanscherpen van de regels.

 

Er zullen nieuwe tests worden geïntroduceerd voor het meten van NOx en andere luchtvervuilende emissies in werkelijke rijomstandigheden. De resultaten van de nieuwe tests zijn nauwkeuriger en moeilijker te vervalsen. De EU zal de eerste en enige regio ter wereld zijn waar dergelijke tests worden gebruikt. En daar blijft het niet bij. We moeten de testmethoden verfijnen, en in aanmerking nemen dat het grootste deel van de stedelijke vervuiling wordt veroorzaakt door korte ritten met een koude start van de motor. Ook zijn we bezig met het verbeteren van de wijze waarop CO2-emissies worden getest.

 

De industrie is niet de enige plek waar veranderingen nodig zijn. In een eengemaakte markt met vrij verkeer van goederen is het van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Doeltreffend markttoezicht en handhaving van de regels is essentieel, vooral omdat nog te vaak wordt gezegd dat de banden tussen de sector en de overheid te vriendelijk zijn.

 

In de komende dagen zal ik voorstellen doen voor een ingrijpende wijziging van het EU-typegoedkeuringskader. Daarmee certificeren de nationale autoriteiten dat een voertuig voldoet aan alle veiligheids-, milieu- en productievoorschriften van de EU voordat zij toestemming geven dat een voertuig in de EU in de handel mag worden gebracht. 

 

Het huidige systeem is gebaseerd op wederzijds vertrouwen: een auto die in een lidstaat is gecertificeerd kan in de hele EU worden gebruikt.  Het beginsel van wederzijdse erkenning is een van de hoekstenen van de eengemaakte Europese markt en zal worden behouden, maar de bestaande problemen met dit systeem moeten worden aangepakt.

 

We moeten er ten eerste voor zorgen dat het testen van voertuigen onafhankelijker wordt, door te kijken naar wie voor de technische dienst betaalt en hoe die dienst wordt aangewezen.

 

Ten tweede moeten we zorgen voor een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over de voertuigen die op hun grondgebied in omloop zijn. Alle lidstaten zouden vrijwaringsmaatregelen moeten kunnen nemen tegen niet-conforme voertuigen zonder te moeten wachten op de maatregelen van anderen.

 

Ten derde moeten we het markttoezicht verbeteren, en het mogelijk maken om keuringen uit te voeren op een voertuig dat al in het verkeer is gebracht. Ook is er behoefte aan een groter Europees toezicht en moet de Europese Commissie worden bevoegd om nalevingscontroles achteraf uit te voeren en indien nodig voertuigen terug te roepen en sancties op te leggen. Ik denk niet dat we hiervoor een nieuw EU-agentschap nodig hebben, en ik geef de voorkeur aan een pragmatisch stapsgewijze oplossing, maar we kunnen dit idee niet uitsluiten.

 

We moeten vandaag snel handelen en het vertrouwen van onze consumenten, investeerders en internationale partners herstellen. Mijn voorstellen zijn ambitieus en realistisch en stellen ons in staat om snel actie te ondernemen 

 

Hiervoor hebben wij de steun van de leden van het Europees Parlement en van de lidstaten nodig, en eveneens van de consumenten en, uiteraard, van de sector.

 

Wij hebben geen tijd te verliezen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Elżbieta Bieńkowska, Europees commissaris voor de Interne MarktMeer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer