Natuur en Milieu
17 maart 2014 | door: Herman Gallé, Voorzitter Partij voor de Dieren Fryslân

De selectieve ijver van de NVWA

In 2013 zijn wetten en regels rondom dierenwelzijn in de vee-industrie minimaal 2,7 miljard en maximaal 3,4 miljard keer overtreden. 500 miljoen dieren worden ernstig in hun welzijn geschaad.

"Wetten en regels rondom dierenwelzijn in de vee-industrie massaal overtreden"

Met een aan heksenjacht grenzende ijver jaagt de N(ederlandse) V(oedsel- en) W(aren) Autoriteit op zgn. oormerkweigeraars. Dat zijn veehouders die weigeren hun dieren te voorzien van die foeilelijke gele oormerken. De lichamelijke integriteit van de koeien wordt volgens de weigeraars door die oorflappen geschonden. Daarbij is het aanbrengen pijnlijk en is er gerede kans op ontstekingen en verwondingen.

 

Er zijn volgens de weigeraars voldoende alternatieven die als registratie/herkenningssysteem kunnen dienen. In Nederland zijn plm. 30 erkende gewetensbezwaarde oormerkweigeraars. Zij worden financieel gestraft voor hun principiële houding door hun subsidies met 20% te korten. De (Europese) overheid is alleminst gelukkig met boeren die respect voor en mededogen met hun dieren stellen boven gehoorzaamheid aan de Europese regelgeving. Ze worden door de NVWA die belast is met het toezicht op de naleving van die regels, met opvallende ijver gecontroleerd en de sancties bij geconstateerde overtredingen en/of tekortkomingen zijn niet mis. 

 

Naam en faam

In Friesland werden onlangs de koeien van een biologisch-dynamische veehouder in beslag genomen omdat de man zijn dieren niet goed zou verzorgen. Dat dit volledig wordt weersproken door twee te goeder naam en faam bekend staande veeartsen vormde voor de NVWA geen beletsel toch de dieren in beslag te nemen. Tegen betaling van € 12.500,-- (!) heeft hij ze op 11 maart weer teruggekregen.

 

Bij een andere oormerkweigeraar is de NVWA ook op visite geweest. Hij nam het bedrijf over van zijn overleden vader, eveneens erkend oormerkweigeraar. De zoon gaat er van uit dat hier geen sprake is van een nieuw bedrijf en dat het oormerkweigerrecht dus gewoon op hem overgaat. Daar denkt de NVWA anders over en zij sommeerde de boer terstond de oormerken aan te brengen op straffe van een blokkade van het bedrijf. Op 11 maart heeft hij over dit onderwerp een gesprek gehad met de verantwoordelijke staatssecretaris Sharon Dijksma. De uitkomst van dit gesprek was in zoverre gunstig dat ook Dijksma vindt dat in dit geval het weigerrecht overgaat.

 

Schril contrast

Het fanatisme waarmee deze gewetensvolle, dier- en milieuvriendelijke veehouders door de NVWA achterna worden gezeten steek schril af tegen de passiviteit die aan de dag wordt gelegd bij het constateren en instellen van vervolging bij de miljarden(!) overtredingen die in de vee-industrie worden gepleegd met betrekking tot de naleving van dierenwelzijnswetgeving.

 

Door Varkens in Nood en Dier&Recht is een rapport uitgebracht: ‘Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie 2014. Een onderzoek naar overtredingen in de vee-industrie, de impact op het dierenwelzijn en het huidige controle- en handhavingsbeleid.’

 

Het is schokkend te lezen dat in de vee-industrie in Nederland per jaar tussen 2,7 miljard  en 3,4 miljard keer (ernstige) overtredingen van wetten en regels rondom dierenwelzijn plaatvinden!  

[..]De overtredingen raken vaak direct de gezondheid van dieren en leveren naast gezondheidsklachten ook pijn en stress op. Het gaat voornamelijk om het niet behandelen van zieke dieren; het nalaten van verplichte controles; gebrekkige huisvesting; slechte kwaliteit van het drinkwater, het strooisel, en de lucht in de stal; onjuiste voeding en het laten verhongeren van dieren; raseigen problemen en genetische defecten bij doorgefokte dieren; pijn en stress tijdens de slacht; en verboden handelingen zoals het routinematig couperen van varkensstaarten.[..]

 

Even schokkend is de constatering dat er niet of nauwelijks wordt opgetreden tegen deze massale vormen van dierenmishandeling: [..]Veehouders die de wet overtreden worden door de NVWA zelden geverbaliseerd. Als er al proces verbaal wordt opgemaakt, wordt dit vaak door een tekort aan kennis van zaken geseponeerd door het Openbaar Ministerie.[..]

 

Schandvlek

De vee-industrie is de grote schandvlek op het toch al niet branschone blazoen van onze samenleving. Al dit leed en onrecht aan onze medeschepselen voor iets waar we als bedoelde planteneters prima zonder kunnen, getuigt van een gruwelijk gebrek aan respect en mededogen dan wel van een wegkijkmentaliteit waar ieder zich beschaafd noemend mens zich voor zou moeten schamen. En een instantie en een overheid die het grote onrecht gedoogt is geen knip voor de neus waard. Zeker niet als je dit afzet tegen de heksenjachtige vervolging van mensen die juist het beste voor hun dieren willen en daarvoor onzinnige regels aanvechten.

Trefwoorden:
Natuur en Milieu

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer