Europa
9 december 2011 | door: Cecilia Malmstrom, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken

Bestrijding van corruptie: tijd voor resultaten

Het nieuwe corruptiebestrijdingsbeleid van de EU is een antwoord op de bekommernissen en verwachtingen van het publiek.

"Driekwart van de Europeanen is van mening dat corruptie een groot probleem voor hun land is"

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de VN tegen corruptie, vandaag, is het teleurstellend te moeten constateren dat er, ondanks de talrijke politieke initiatieven die wij tot op heden hebben gelanceerd, nog steeds te weinig concrete resultaten zijn geboekt in de strijd tegen corruptie in de Europese Unie.

 

Corruptie is een ziekte die een land van binnenuit vernietigt. Zij tast de culturele, politieke en economische structuur van de samenleving aan, ondermijnt het vertrouwen in de democratische instellingen, verzwakt de verantwoordingsplicht van politieke leiders en voorziet georganiseerde criminele groepen vaak van middelen. Volgens sommige ramingen bedragen de economische kosten van corruptie in de EU ongeveer 120 miljard euro per jaar, d.w.z. ruwweg 1% van het bbp van de EU en veel meer dan het gezamenlijke bedrag dat de Unie besteedt aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme en aan het beleid inzake asiel, immigratie en grensbeheer.

 

Volgens recente opinieonderzoeken is driekwart van de Europeanen van mening dat corruptie een groot probleem voor hun land is en in heel Europa is nagenoeg iedereen het erover eens dat er op alle overheidsniveaus sprake is van corruptie.

 

Wat echter wellicht nog het meest verontrustend is aan deze nieuwe statistieken, is het algemene gevoel dat corruptie onvermijdelijk is en moet worden aanvaard. Volgens de meeste Europeanen maakt corruptie onlosmakelijk deel uit van de ondernemingscultuur van hun land.

 

Lichtpunt

Ondanks dit over het algemeen negatieve beeld, is er toch een lichtpunt: slechts een zeer kleine minderheid geeft aan zelf het slachtoffer te zijn geweest van corruptie. Dat is bemoedigend, maar feit blijft dat in 24 van de 27 EU-lidstaten een grote meerderheid van de bevolking vindt dat de inspanningen van hun regering om corruptie te bestrijden niet doeltreffend zijn.

 

Hoe vaak hebben wij al niet gezegd dat er dringend moet worden opgetreden? De Europeanen verwachten krachtdadige maatregelen van de nationale regeringen, justitie en politie. Het is bemoedigend dat veel politici en overheidsinstellingen van de bestrijding van corruptie een prioriteit hebben gemaakt.

 

Maar hoe goed de bedoelingen ook zijn, er gaapt nog steeds een grote kloof tussen woord en daad. Het algemene wantrouwen van het publiek ten aanzien van politici maakt het probleem alleen maar erger. Volgens opinieonderzoeken hebben Europeanen het minst vertrouwen in politici wanneer het erom gaat hulp te vragen voor de oplossing van een klacht over corruptie.

 

Financiële en schuldencrisis

Betekent dit dat de EU geen rol te vervullen heeft? Zeker niet, deze tendensen tonen aan dat het nieuwe corruptiebestrijdingsbeleid van de EU een antwoord kan zijn op de bekommernissen en verwachtingen van het publiek. Bovendien is er door de financiële en schuldencrisis meer dan ooit behoefte aan meer integriteit en transparantie bij overheidsuitgaven.

 

Dat wil niet zeggen dat de nodige wetgeving er nog niet is. Het meeste wetgevend werk is al verricht, hetzij via internationale of Europese instrumenten hetzij via nationale initiatieven. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld in juni van dit jaar een corruptiebestrijdingspakket aangenomen en een specifiek toezichts- en beoordelingsmechanisme van de EU vastgesteld.

 

Vanaf 2013 zal er om de twee jaar een EU‑corruptiebestrijdingsverslag worden gepubliceerd, waarin aandacht zal worden besteed aan beproefde methoden en negatieve ontwikkelingen in de lidstaten, en aan EU‑tendensen en zwakke punten. Wij zullen binnenkort ook verdere wetgeving voorstellen, met name over de confiscatie van vermogensbestanddelen van criminele oorsprong en de hervorming van de regels inzake overheidsopdrachten.

 

Meer samenwerking

Maar corruptie is een ingewikkelde materie en wetgeving leidt op zich nog niet tot resultaten. Er is behoefte aan nauwere justitiële en politiële samenwerking, meer geavanceerde misdaadstatistieken en een versterkt fraudebestrijdingsbeleid op Europees niveau.

 

Fraudebestrijding moet ook meer centraal komen te staan bij het uitbreidingsproces en bij onze ontwikkelingshulp en ‑samenwerking met derde landen. Maar vooral hebben we behoefte aan politiek leiderschap om alle aangegane verbintenissen in realiteit om te zetten.

Trefwoorden:
EuropaRechtspraak

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Cecilia Malmstrom, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken
Op weg naar een meer verantwoordelijk handelsbeleid van de EU - 14 oktober 2015
Geen slavernij meer in Europa - 19 juni 2012
Bestrijding van corruptie: tijd voor resultaten - 9 december 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer